Kamis, 11 Juli 2013

KUMPULAN LAGU GAMBUS DAN SHOLAWAT NABI

MENERIMA PESANAN ALAT MUSIK GAMBUS, MARAWIS, PANGGILAN GAMBUS, PEMBUATAN SERAGAM, DLL
085603038071
NAWWARTI AYYAMI

NAWWARTI AYYAMI RAGATI AHLAMI….
HO….. NAWWARTI AYYAMI … RAGATI   AHLAMI…
GHAYARTILLO,  WOUDHO.., WASAIKIL,… FIL HAYA…….
ALLAH….4X,  YA ALLAH,  ALLAH…4X, HO……

ALLAH GABBAINAK FAAINI…. ( HABIBI )
ALLAH GAMA BAINAK WUBAINI ….( HABIBI )
NAWWARTI AYYAMI…RAGATI AHLAMI…
GHAYARTILLO,… WOUDHO…., WASAIKIL,… FIL HAYA…..
ALLAH….4X,.. YA ALLAH,.   ALLAH….4X,.. HO..

ALLAH RIFALAK NALA YABAID NALA
YUHARINA YAUMIN BA’DINA
ALLAH GABANAK SAWA AMARIL HAWA
YA’ID ULU LAUDAMIN….
SIBHUNNATI WAMAHILATI…….( INTA’WANA )
ALLAH….4X,.. YA ALLAH,.   ALLAH….4X,.. HO..

BA’DIKULLI UMRIDA HUBBAK NADA
KHAYYAR TORIU SIKITI
INTA MIN WITIL BASHOR YADALIL ADHOR
TIDHUL HAYATI DUNYATI…
WINA HERDA UMRIBAT……( UMRIN TADA )
ALLAH….4X,.. YA ALLAH,.   ALLAH….4X,.. HO..

INTA
INTA DINYAKIL LISHONI WALLAH SIB UYUNI
YA HABIBI….2X
YA UMRIN HAYATI MILLI KHOIROTI
INTA DIN UYUNI NALIMA MAKI
YA UMRI….( INTA )
FIL HUBBI..( INTA )

YA HABIBUL KALMULKILLAH MISBAHIL UMRIKILLAH
YA HABIBI….2X
YA RUHI UYUNI FIL UMRI IFA
INTADIN UYUNI IFWITIL WATHO..
YA UMRI…..( INTA )
FIL HUBBI…( INTA )

RAHAB UMRIN INTA GHALBI GALBAK SAKIN GHALBI
YA HABIBI…..2X
YA GHALLI YA GHALLI INNAKA LAKI
INTA DIN  UYUNI NALIMA MAKI..
YA UMRI……( INTA )
FIL HUBBI….( INTA )
MAYZUJ

MAYZUJ TILA MAYZUJ TAHRIM LIMIL HUBBAK
GALBAK LAHOIRI FUZ WANAK TILA GHALBAK
SHALALALALA……LA YAHABIBI TILA MAYZUJ…2X

HUBBAK MINAL AWAL MINGI ALA WAHDI
YARIT BAITI WAYA WAYAN GIBIL HUBBAK…2X
SILIS TIJA LAUSOR LAWIL TAAJIBNI
WAFI HIJIL MUDHOR WAFIJALIKAL WIDNI…2X
SHALALALALA……LA YAHABIBI TILA MAYZUJ…2X

GALBAK LAFI GHALBI KANA TIKA LIBNI
WAKUL LANA HUBBAK TISAB LIKULIBNI
SILIS TIJA LAUSOR LAWIL TAAJIBNI
WAFI HIJIL MUDHOR WAFIJALIKAL WIDNI…2X
SHALALALALA……LA YAHABIBI TILA MAYZUJ…2X
HABIBI YA NURIL A’IN

HABIBI YA NURILAIN YA ZAKIL HAYALE
ASIDBA ANISLIL WALA GHOIROK FIBALE
HABIBI..2X HABIBI YA NURILA’IN…2X
YA DZAKIL HAYALE….

ASMA UYUN SILKUN ANA SUFTAHA… ( ALLAH ALAIKALLAH ANA SAROHA )..2X
UYUNAK MA’ANA UYUNAK KIFAYA….2X
TINAWAL LAYALI….
HABIBI..2X HABIBI YA NURILA’IN…2X
YA DZAKIL HAYALE….

ALBAK NADA YUA MINHABIBI…..( ALLAH ALAIKALLAH FAMIN THOYALI )..2X
MAMAKIL BIDAYAH WAKULIL INAYAH…2X
MAAKIL HIDAYAH…….
HABIBI..2X HABIBI YA NURILA’IN…2X
YA DZAKIL HAYALE….
SUFNA

SUFNA UYUNA JAMALUNA HALUNA NAHDOR
DAWAMUNA LAWAMUNA LAUYUNA BILMA
SARHA TOWIL HALI HALBIL MIL
ALADZINI THOWIL ALADZI NAHDOR…2X

LELELE, LE, LE, AHYALE, AHYALE, AHYALE…2X

MISKIDBATID LAMATANI HADRUKA GOIB
SORO TIL’AB ALA ALBI ALA ALBUALMISKIN
SUFNAL WITHOL YADALIL WITWAL
ALADZINA SUSOL AORTIL ADALBI…2X

LELELE, LE, LE, AHYALE, AHYALE, AHYALE…2X

JANGAN MUNA….2X, PADA DIRIKU
BILA CINTA…2X, BILANG PADAKU
JANGAN KAU RAGU PADA DIRIKU
KAU HARUS TAU AKU SAYANG KAMU…2X

LELELE, LE, LE, AHYALE, AHYALE, AHYALE…2X
AHLAN BISAUTIK
DANADANADANA WAHDAN…….4X
DANADANADANA WAHDAN…….4X  (KOOR)

AHLAN BISAUTIK HABIBI..
AHLAN BIMISKI WATIBI
INTA HAYATI WATIBI …..
WAMA LIYALIL   GORO…

YAMALIL  AISYINA
ALIL WAJABA ANINAK
WASBAK JABA FI LAINA
WASBAK LIANIL KALAM
MIN..AJLI KHOTIR HABIBAK
ATIR HAYATI HABIBAK
KHALIL HANA MIN NASIBAK
WASAKULI  NILHAYA…

DANADANADANA WAHDAN…….4X
DANADANADANA WAHDAN…….4X  (KOOR)

AHLAN BISAUTIK HABIBI..
AHLAN BIMISKI WATIBI
INTA HAYATI NASIBI …..
INTA HAYATI GORO….
SHOLATULLAH SALAMULLAH
SHOLATULLAH SALAMULLAH
ALA THOHA ROSULILLAH
SHOLATULLAH SALAMULLAH
ALA YASIN HABIBILAH

TAWASALNA BBIBISMILLAH
WABIL HADI ROSULILLAH….2X
WAKULLIUJA HIDINILLAH
BIAHLILBAD RIYA ALLAH……2X

SHOLATULLAH SALAMULLAH
ALA THOHA ROSULILLAH
SHOLATULLAH SALAMULLAH
ALA YASIN HABIBILAH

ILAHISALIMIL UMMAH
MINAL AFATI WANIKMAH…2X
WAMIN HAMI WAMIN GUMMAH
BIAHLILBAD RIYA ALLAH….2X

SHOLATULLAH SALAMULLAH
ALA THOHA ROSULILLAH
SHOLATULLAH SALAMULLAH
ALA YASIN HABIBILAH..
ALLAH YA ADZIM
ALLAAAH YA ADZIM ANTAL ADZIM
QOD HAMMANA HAMUN ADZIM
WAKUNNU HAUMIN HAMMANA
YA HUNNU BISMIKA YA ADZIM

ANTAL QODIM QODIMU FIL AJAL
ANTAL LATIF LATIFU LAM TAJAL    2X
ANA AJIL MAKOD NAJAL
MIN KHOTIHI KHOTBI SYADI…

ALLAAAH YA ADZIM ANTAL ADZIM
QOD HAMMANA HAMUN ADZIM
WAKUNNU HAUMIN HAMMANA
YA HUNNU BISMIKA YA ADZIM

HAYUN QODIM QODIMU WAJIDU
BATI GHONI GHONIYU MAJIDU
QOTBUN ILA ILAHU WAHIDU
BATHUR ROUF ROUFUROHIM

ALLAAAH YA ADZIM ANTAL ADZIM
QOD HAMMANA HAMUN ADZIM
WAKUNNU HAUMIN HAMMANA
YA HUNNU BISMIKA YA ADZIM
YA ALLAH YA MARHABAN
YA ALLAH YA MARHABAN
YA NURUL AINI
MARHABAN JADDAL HUSAINI
MARHABAN MARHABAN…. 2X
SHOLATULLAHI WASALAM
Sholatullah hi wasalam
alaman uhiyal qur’an
waahli baitihil kirom
washohbihi dawil qur’an

sholatullah hiwaridwan
alaman andoman quran
biqolbi kholisin nawa
biqolbin kholibil qur’an

Sholatullah hi wasalam
alaman uhiyal qur’an
waahli baitihil kirom
washohbihi dawil qur’aN
FI HUBBI SAYYIDINA MUHAMAD
Fihubbi sayidina muhamad
nurul libadril huda mutamam
Qolbi yahinu ila muhamad
majada min mujnihi mutayam

Mali habibu siwa muhamad
khoirir rosulin nabi mukarom
saubul muhibbin ila muhamad
abyadu suma bihi tahayyam

Fihubbi sayidina muhamad
nurul libadril huda mutamam
Qolbi yahinu ila muhamad
majada min mujnihi mutayam

tadwuka ahmadu ya Muhammad
ya sayyida rusulil mukoddam
isfa’ ilallahiya Muhammad
yaumal kiyamati kaifa naha.

Fihubbi sayidina muhamad
nurul libadril huda mutamam
Qolbi yahinu ila muhamad
majada min mujnihi mutayam
NAR WALLAH NAR

AS’AD ZAMANIL HUB
MIN WA’DA ILA ALQO
WABA KIYAL AYYAN
TAMDI FI JAHIL JAFA…2X
TULIT TIJA JAFA
AQLAK ALASA’AD JAFA
NUR MINI THOR…
NAR BU’DAK YA HABIBI
NAR WALLAH NAR
NAR WALLAH NAR
LUBDA MINA SYA’A
FIHA THRIK KADAR HUBBI
FITARIFIK MINNAK
LIN TAKUN MASYUK LA’BI….2X
SYAKIT  LAKUN HASBI
MIN RUHI WAMIN  GALBI
WA TARI MUKHTAR…
NAR BU’DAK YAHABIBI
NAR WALLAH NAR
NAR WALLAH NAR

FARIJILHAM

FARIJILHAM,… YA KASYIFAL GHAM… 2X
MINKA FADLIN,… BIFADLIL MASANI.. 2X
ALLAH YA SYIDI…

BIL IMAMI,… KHITAMIL MUKADAM… 2X
ASYROFA RUSUL, GAASYI WATANI… 2X
ALLAH YA SYIDI….

ROBI NASY’ALAK, BIL ISMI NAHDOR….2X
INFINASYAR, AIBA ZAMANI…….2X
ALLAH YA SYIDI..

WAGFIRI DHAM, YA ROBBI WARHAM…..2X
ANTA HASBI, WA AFWAD AMANI…..2X
ALLAH YA SYIDI…..

KULU KHOMRIN, ALAINA MUHAROM…..2X
GHOERO HOMRIN, AGIGIN YAMANI…..2X
ALLAH YA SYIDI..

NAHSINI SYUKUR, MIN KHOMROTILFAM……2X
WASYIFA F,I SYIFADIL GAWANI……2X
ALLAH YA SYIDI….
SAALULINNAS

SAALULINNAS ANNAK YA HABIBI
KATABUL MAKDIIIRU WA FATSAL HAWA
BA’AS ALAIH GANI YA HABIBI
LA AWAL MARRAH MA MINKUM SAWA

SA ALULINNAS ANNAK SAALUNI
KIL TILINNARGA  WADALU UMUNI
DAMMAT YA UYUNI KAN FITNANNAS
SAKUFILIHBI BA UYUNI,………..
HABBIL HAWA MAHAKANIL HAWA..
LA AWAL MARRAH MA MINKUM SAWA

KOLLIM NI LAIL KHOLII DAWINI
LAANI LAIL WATFA ANA LINI
WANA FIS ALINI KIFIS SAHADAINI
KAN ALBIL INDI DALILI………..  
WILI SAWA WISAHI SAWA
LA AWAL MARRAH MA MINKUM SAWA
MAGADAR

MAGADAR WALAFI WATA’I, WADANI YA HABIBI MA’A….2X
MISLADIR HANA MINBAAK,…..2X
HATA LAUNATIL KABAR, YA RUHI BALASI SAFAR….2X

YA RUHI TAHUS KAMLADA, WALLAHAA MINHALLANA..2X
WAGOIRUNA HALLULANA…….2X
LAMA AUNI MIN KHOIROJA, YA RUHI BALASI SAFAR…2X

MAGADAR WALAFI WATA’I, WADANI YA HABIBI MA’A….2X
MISLADIR HANA MINBAAK,…..2X
HATA LAUNATIL KABAR, YA RUHI BALASI SAFAR….2X

YALIL RUH INTAL MUNA, INTAL KALAM INTAL HANA…..2X
INTAL LAHA INTAL MUNA,……..2X
 INTAL SAB’I WABAL WATHOR, YA RUHI BALASI SAFAR….2X

MAGADAR WALAFI WATA’I, WADANI YA HABIBI MA’A….2X
MISLADIR HANA MINBAAK,…..2X
HATA LAUNATIL KABAR, YA RUHI BALASI SAFAR….2X
ALA MAQDAR

ALA MAQDAR ALA FARGA                           2X
WALA TIKDAR WALA FURGA                       2X
WALA GHOIRIK WALA IAYA                         2X
WALA THOLAK MASA FATHIN                    2X
ALA GHIRBIK TISI RUHTOR                           2X
YUNA WARTAR MINA HASAS                      2X
YUA SILLI ALA WEIIIII                                    2X

TAALAM TIBNIMI AINI                                  2X
NAIS ALLAMANA BILGA                               2X
ATU MIDI MIGIT GALBI                                 2X
WAKUL LIBRI WALA WAIYA                         2X
HAROMILWAT NI YASRIFNA                        2X
ALA TISNA SAFA SAFWA                              2X
RIGA YOUM RIGA TILGAM                           2X
WAINTAL WIS TIMI TAIIN                            2X
LIL INAB
LIMA YASAHII RUL AIN, MATUU HATTIBII BITISA’ALI, MINAKBIL LITIBLIKA WALBI, LAKA HAYYAM MAS KHULI, YA ZAROWIAL AIN, MABAK, MIBI ULI….2X ( INTRO )

LIMA YASAHII RUL AIN, MATUU HATTIBII BITISA’ALI, MINAKBIL LITIBLIKA WALBI, LAKA HAYYAM MAS KHULI, YA ZAROWIAL AIN, MABAK, MIBI ULI….

SUBUR WA SUBUR SAUH, A’SA ABDAA BI SUBUR TISROF ILAL HANI, WASUBUR INDAL ARO WUHTOR, WATUA SOBIR WAS BOLI, YA ZAROWIAL AIN, MABAK, MIBI ULI….

WATAB NASHALI BAHRI, IZA NAA AS ALI WAJUNUBI WASBALI, AJA NAS SA BITHOBAR SILLI, YUSUB RINA YAS GULI, YA ZAROWIAL AIN, MABAK, MIBI ULI….

YAROSULALLAH SALAMUN ALAIH

YAROSULALLAH SALAMUN ALAIH
YAROBI ASYA NIWADARODJI
ATFATA YADJIROTAL ALAMI
YA UHAILAL JUDIWALKAROMI
YA ALLAH    3X  YA ALLAH YA HABIBALLAH
YA ALLAH   3X YA ALLAH YA ROSULALLAH

NAHNU JIRONUM BIJAL HAROMI
HAROMIL IHSANI WAL HASANI
NAHNU MINKAUMIM BIHI SAKANU  ( WALLAH )
WABIHI MIN HAUFIHIM AMINU
YA ALLAH    3X  YA ALLAH YA HABIBALLAH
YA ALLAH   3X YA ALLAH YA ROSULALLAH

WABIAYATIL QUR’ANNI UNU
WATAID FIANA AKHOL WAHANI
NAHNU MINKAUMIM BIHI SAKANU ( WALLAH )
WABIHI MIN HAUFIHIM AMINU
YA ALLAH    3X  YA ALLAH YA HABIBALLAH
YA ALLAH   3X YA ALLAH YA ROSULALLAH
SHOLATUN BISSALAM

Sholatun bissalamil mubini
Linuqthotit ta’yini ya ghoromi

Nabiyun kana ashla ta’yini
Min ‘ahdikum fayakun ya ghoromi

Aya manjaana haqon najiri
Mugistan musbilan subularrosyadi

Rosulallahiya dhowil jabini
Wayamanjaa bilhakil mubini

Sholatulamtajal tutla   ‘alaika
Kami’thaarinnasim tuhda ilaika
MEREK

RX KING – YAMAHA
JUPITER – YAMAHA
POS ONE – YAMAHA
VEGA R – YAMAHA

SATRIA – SUZUKI
SMASH – SUZUKI
SHOGUN – SUZUKI
RGR      - SUZUKI
INTRO........................
GL PRO TI HONDA
VARIO TI HONDA
SUPER JHON TI HONDA
MEGA PRO TI HONDA
INTRO..............
MOTO BE MEREK MITSUBISI
MOTO CARRY MEREK SUZUKI
ATA NYAN MADUM ATA YAHUDI
ABEH PENG TABLO MENGGUNI GUNI
MEREK BECAK HONDA WING
MEREK SIKIN CAP BUYA
FILM KARTOON TOM AND JERI
KARTU SIMPATI KARTU SAHABAT..
MEREK TANGEN POLYGON
MERE APITSON CAP KAKI TIGA
TAGALAN JINGGO DARI TECHNOLOGI
MEREK TIVI MEREK TOSHIBA

BIROSULILLAH


     Dm
** BIROSULILLAH HIWAL BADAWI

     BIROSULILLAH HIWAL BADAWI

     WARIJALIN MIMBADI ALAWI

     SALAKU FI MANHAJI NABAWI

     BIROSULILLAH HIWAL BADAWI

                F                                   C
ROBBI INNI KODMADADTU YADI
                                                   Dm
MINKA ARJU FA’I DOL MADADI

FA’ AGISNI ANTA MU’TAMADI

BIROSULILLAH HIWAL BADAWI

BACK **

KUMNTU BIL A’TABI  MU’TARIFA

BIA’JIMIN  JANBI MUKTARIFA

BINIHARIL  FADLI  MU’TARIFA

BIROSULILAH HI WAL BADAWI

BACK **

JUDUKAL MA’ LUFU ATMA ANI

WA ILA ROJWAKA ARJAANI

ROBBI FAJHIB MA YUROW’IUNI

BIROSULILLAH HI WALBADAWI

BACK **

YA ROBIBIL MUSTOFA

Dm          Bb              Dm
YA ROBIBIL MUSTOFA

BALLIGH MAKO SIDANA
                      G               Dm              A              Dm
WAGFIR LANA MAMADO YAWASI’AL KAROMI

                                 
HUWAL HABIBUL LADZI
        
TURJASYAFA ATUHU

LIKULLI HAOLIMINA AHWALI MUK TAHINI

BACK**

NABIYUNAL AMIRUN

NAHI FALA AHADUN

ABAROFI KAUNILA MINHU WALA NA’AMI

BACK **
YA ROSULALLAH**  YA ROSULALLAH YA HABIBALLAH ....2X

      MUHAMMAD IBNI ABDILLAH..........2X

MUHAMMAD IBNI ABDILLAH

WA YA KHOIRI KITABILLAH

ALAIKA HUBBATUL HODROH

TUJANI FISABILILLAH


KOOR  **


MUHAMMAD KOLA YA ROBBI

SYU’ANI UMMATI FARDI

WASANI UMMINA FARDI

WAGOFAR HUBBUHU WALLAH


KOOR **


YA ROSULALLAH YA HABIBALLAH ....2X

MUHAMMAD IBNI ABDILLAH..........2x
BALWAY


INTA SIBAK BALWAY... YA KHOIROTI WASAKWAI....2X
ILHUBBILIK WAHDAIK  INTA GORIBURROY..............2X


INTA SIBAK BALWAY... YA KHOIROTI WASAKWAI....2X
ILHUBBILIK WAHDAIK  INTA GORIBURROY..............2X
GAYYAS TIRIK  KHOIROT,WABHAM MIGIB GHOIRO...2X
YAJAROHAH SASI, AISIL WAFA WAIYYA.....................2X


INTA SIBAK BALWAY... YA KHOIROTI WASAKWAI....2X
ILHUBBILIK WAHDAIK  INTA GORIBURROY..............2X


AS’AL TIBI NARI WINTA WALA DARI .........................2X
WARHAM WALAU MARROH WIKSIF HABIB RIDHO...2X
YALIL WIFA WAINA DHO’AT ANA WAINA.................2X
YAKFI NIMIN GULMA DOGAT ALAI DIN YAI..............2X

INTA SIBAK BALWAY... YA KHOIROTI WASAKWAI....2X
ILHUBBILIK WAHDAIK  INTA GORIBURROY..............2X


YA KHOIROTA UYUNI LONIL NAJIL LONIL..................2X
JARHI ANA MINNAK YA KURBATIW BALWAY............2X
YA KHULLISA ADNI BIL HUBA’A HADRI......................2X
MIN GOIRIKAS  GINA YA GOYATI YUMNA.................2X

INTA SIBAK BALWAY... YA KHOIROTI WASAKWAI....2X
ILHUBBILIK WAHDAIK  INTA GORIBURROY..............2x
ALFA SALAMSHOLATUMMINALLAH WA ALFA SALAM
ALAL MUSTOFAH MAD SYARIFIL MAKOM


SALAMUN SALAMUN KAL MISKIL HITAM
ALAIKUM UHAIBABANA YA KIROM

WAMANJIKRUHUL UNSUNA FIDZOLAM
WANIURULLANA BAINA HADZAL ALAM


SHOLATUMMINALLAH WA ALFA SALAM
ALAL MUSTOFAH MAD SYARIFIL MAKOM


SAKANTUM FUADI WAROBBUL IBAD
WAANTUM MUNAI WAAKSOL MUROD

FAHAL TUS IDUNI BISOFWIL WIDAD
WAHAL TAMNAHUNI SYARIFAL MAKOM


SHOLATUMMINALLAH WA ALFA SALAM
ALAL MUSTOFAH MAD SYARIFIL MAKOM


ANA ABDUKUM YA UHAILAL WAFA
WAFIKURBIKUM MARHAMI WASIFA

FALA TUSKIMUN I BITULULIL JABA
WAKUNTU BIWASFI WALAU MANAN


SHOLATUMMINALLAH WA ALFA SALAM
ALAL MUSTOFAH MAD SYARIFIL MAKOM


AMUTU WAHYA ALA HUBBIKUM
WAJULLI LADAIKUM WAIDJIBIKUM

WAROHA KURUHI ROJA KURBIKUM
WAHASBI WAKOSDI  ILAIKUM DAWAM
ALLAHU ALLAH


INTRO
ALLAH HU ALLAH LAMMA NADANI HUA
BASIR TU ABDA MAMLUKA LAHU HUA

KHOEROL BARIYYAH NAZROH ILAYA 
MAANTA ILLAH KANJUL ATIYAH

ALLAH HU ALLAH LAMMA NADANI HUA
BASIR TU ABDA MAMLUKA LAHU HUA


INTRO
YAMAHRO FAZLIN WATAJA AJLIN
YUDLI BIWAJLIN KOBLAL MANIYAH

ALLAH HU ALLAH LAMMA NADANI HUA
BASIR TU ABDA MAMLUKA LAHU HUA


INTRO
AMJA UNADI YA KHORO HADI
YAKFI IBADI YANURO AINAYYA

ALLAH HU ALLAH LAMMA NADANI HUA
BASIR TU ABDA MAMLUKA LAHU HUa
LAILA


LAILA HIL WIK LISYARO TIJAPINA
YAWAKTI LAILA SIGALLAH HA GAYYATIK


LAILA HIL WIK LISYARO TIJAPINA...............................2X
YAWAKTI L AILA SIGALLAH HA GAYYATIK..................2X
HAWIB HALWI GAYYATHO  WAYU ‘TINA...................2X
HAMDAN ALAL KHOIR UWADNA BISUROTI
YAMAN LIHUSBAN JAMANAK WASTINA BAINAK.......2X
YAUMAN AWAYAH TUGARYI YA HIDANI
GAMIS SIBAFI TUGNAWIL ‘ASI BINA...........................2X
BASNAL MAHABI TUBAID HADI YATI
ZAHI ZAMANIK SIBATAL GAINA YASBINA...................2X
WASAHRIMIN ATSBI SUDNIWINTISA HADNI YA...

LAILA HIL WIK LISYARO TIJAPINA
YAWAKTI AILA SIGALLAH HA GAYYATI

PENGANTEN BARU


SUNGGUH SENANGNYA PENGANTEN BARU
BERSANDING BAGAI RAJA DAN RATU
SAMBIL MENDENGAR KAMI BERLAGU
IRAMA JAPIN MERDU MELAYU YA... SALAM 3X

MALAM BERLARUT TAMU BERKURANG
DUA MEMPELAI DUDUK TAK TENANG
SURGA DUNIA MALAM PERTAMA
SUDAH TERBAYANG DI RUANG MATA YA SALAM..3X

TIBA WAKTUNYA DUA MEMPELAI
MASUK KE KAMAR DINDING BERTIRAI
SUARA TAWA LIRIH BERDERA
MULAI TERDENGAR SAYU SEMAYU... YA SALAM
RUPA RUPANYA DUA MEMPELAI
SEDANG ASYIK SALING MEMBELAI
YA SALAM...3x
RUMPUT BERTASBIH


ALAM RAYA BERTASBIH MENUJU  KE AGUNGAN
RUMPUT  RUMPUT ILALANG DAUN POHON DAN IKAN
BERSUJUDLAH SEGALA DIHADAPAN SANG RAJA
BERHARAP MEMOHON KARUNIANYA

ALLAH YANG MAHA BESAR, ALLAH MAHA DARMAWAN
ALLAH YANG MENCIPTAKAN, ALLAH TIADA BANDINGAN
ALLAH, ALLAH, HU ALLAH DIA MAHA PEMURAH
DIA ALLAH MAHA PENYAYANG...

ALLAH.... 4X , BERTASBIHLAH ALAM RAYA... MENUJU DAN MEMUJANYA


MATAHARI, REMBULAN / BINTANG, LANGIT LAUTAN
BERSERAH/ BERPASRAH  / KEPADANYA
DIALAH SANG PENCIPTA / DITANGAN NYA KUASA
HITAMNYA / PUTIHNYA / MANUSIA

ALLAH YANG MAHA BESAR, ALLAH MAHA DARMAWAN
ALLAH YANG MENCIPTAKAN, ALLAH TIADA BANDINGAN
ALLAH, ALLAH, HU ALLAH DIA MAHA PEMURAH
DIA ALLAH MAHA PENYAYANG...

ALLAH.... 4X , BERTASBIHLAH ALAM RAYA... MENUJU DAN MEMUJANYa
MARHABIBI SALAM


MARHABIBI SALAM, WAHUA ALAIKA YA’LAM
KUNTI YA AHLAN WASAHLAN MIN HUNA WAL’AN
AHLAN -AHLAN YA HABIBI KUNTI LA TA’LAM

FIKUNTI HABIBI TAFADOL HUNA, NAJILA SUJUDI WATANJIL HIJAB.
MAJALAHI INNI AKHOFAL IDZAL, FAAINAL HASAN ALAINA DAWA...

MARHABIBI SALAM, WAHUA ALAIKA YA’LAM
KUNTI YA AHLAN WASAHLAN MIN HUNA WAL’AN
AHLAN -AHLAN YA HABIBI KUNTI LA TA’LAM


FATUNFI TAALA, WALAIKA SINI, FAINNI NASIROH WAANTUM KIROM
FADHOLA LUMUNI FAADJI SABAB, WAALAIKA ALIMTA WATANSI SIMA

MARHABIBI SALAM, WAHUA ALAIKA YA’LAM
KUNTI YA AHLAN WASAHLAN MIN HUNA WAL’AN
AHLAN -AHLAN YA HABIBI KUNTI LA TA’LAM
YA MATLAISUM


YA MATLAISUM IDA KHILAK KADAR MINNAK
WALLAH YA SONA ALA HAWAI TILA IHA

WAHDANA DANA, WAHDANADANA WAHDANA
ALLAH YA SONA ALA NISYA TILA KIHA

LAKIN TAHAWAE WALA SIKNIN KADAR SINNAK
LAUKANA WALLAH ALA NISYA TILAKIHA

WAHDANA DANA, WAHDANADANA WAHDANA
ALLAH YA SONA ALA NISYA TILA KIHA

YAA MILITE, WALLAH MAHLAKNITALAK
YOUDAN TENUSEI ALAN TIHA TU ADIHA

WAHDANA DANA, WAHDANADANA WAHDANA
ALLAH YA SONA ALA NISYA TILA KIHa

ZOHARO DINNUL MUAYYAM

ZOHARO DINNUL MUAYYAM, BIDUHURINNABI AHMAD... 2X
YAHANANABI MUHAMMAD JALIKA FADLUM MINALLAH....( allah)
YA HANANA....4X  (2X)

ATYAKUL ALAMI KHOLKON, WA AJALLU BINNASI HULUKON
ZIKRUHUM SYOPAN WASARKON, SAIRUN WAL HAMDULILLAH
YA HANANA....4X  (2X)


ZOHARO DINNUL MUAYYAM, BIDUHURINNABI AHMAD... 2X
YAHANANABI MUHAMMAD JALIKA FADLUM MINALLAH....( allah)
YA HANANA....4X  (2X)

ALLAH.... HU ALLAH HU ALLAH...2X


SHOFI SAB’IL MASANI, WAHAWA SUFAL MA’ANI
MALAHU FI KHOLKI TSANI, WA ALAIHI ANJALALLAH
YA HANANA....4X (2x)

ZOHARO DINNUL MUAYYAM, BIDUHURINNABI AHMAD... 2X
YAHANANABI MUHAMMAD JALIKA FADLUM MINALLAH....( allah)
YA HANANA....4X  (2X)


ALLAH.... HU ALLAH HU ALLAH...2x
GALBI MAHTAS


YA MAS MAHBUB, MIN HABIBI BIRROH
AJRUNIMAAB HILIGIL BIRROH....2X

IL GALBI MAHTAS, ADZAB WA IKHLAS
INTA SAL HASSAB, WALFAS DAUMAROH

YA HABIBINA, TORATNI MA’LA YARHI ABAD MA’THAR
YALBIB HUBBUNA...

IL GALBI MAHTAS, ADZAB WA IKHLAS
INTA SAL HASSAB, WALFAS DAUMAROH

GALBI TSANI


(INTRO)
DANI YAODANA... WAHDANI YADANA DANA...
WELE WALGATI IL MAHBUB WIL GALBI TSANI...      2X


WELE WALGATI IL MAHBUB WIL GALBI TSANI...      2X

DANI YAODANA... WAHDANI YADANA DANA...
WELE WALGATI IL MAHBUB WIL GALBI TSANI...      2X


FATANI SAOTIK NAHWAK WE SATANI ALIF
WELE WALGATI IL MAHBUB WIL GALBI TSANI...      2X

DANI YAODANA... WAHDANI YADANA DANA...
WELE WALGATI IL MAHBUB WIL GALBI TSANI...      2X

ROHATI WANA INDI WATI WATIL HUBBAK
WELE WALGATI IL MAHBUB WIL GALBI TSANI...      2X

DANI YAODANA... WAHDANI YADANA DANA...
WELE WALGATI IL MAHBUB WIL GALBI TSANI...      2x
AMARAINI ( WALLAH MAKAN )


WALLAH MAKAN ALABANI YA HAWA ...2X
AMARAIN, AMARAIN TULWAL AINI ALABIBIS ALFI ALAIH MATARI FAKOD THORFI

LA..LA.LA

YA ALBIYANA MIN HUBBUYANA YA SHUB AMANA INDA LAYALI GHORO
OH.. LIN YA UMRI YA KULLAL UMRI SALLIM GOROMI WALIN ALIMNI KALA......

WALLAH MAKAN ALABANI YA HAWA ...2X
AMARAIN, AMARAIN TULWAL AINI ALABIBIS ALFI ALAIH MATARI FAKOD THORFI

LA..LA.LA

THOLIM SIMADI, WALYAHU BADI, HALLA NADAHLI HAWA
ISNA LA INTA,HABBAITAK INTA, LIZA GUINTA ZABANTI ROUHI MA.....

WALLAH MAKAN ALABANI YA HAWA ...2X
AMARAIN, AMARAIN TULWAL AINI ALABIBIS ALFI ALAIH MATARI FAKOD THORFI

LA..LA.La
NABIYAL HUDA


NABIYAL HUDA LATANSANI
MIN SYAFAATIN YA ROSULALLAH....2X

WAANTA SYAFI UL MUJNIBI
YA ILAL MAULA YA ROSULALLAH....2X

NABIYAL HUDA LATANSANI
MIN SYAFAATIN YA ROSULALLAH....2X

WAINNI MUHIBBUN LIL BATULI
WA UNNIYA YA ROSULALLAH....2X

NABIYAL HUDA LATANSANI
MIN SYAFAATIN YA ROSULALLAH....2X

ASYA KULLU SHO’BIN FI MAHAB
BATIHIM SAHLA YA ROSULALLAH.....2X

NABIYAL HUDA LATANSANI
MIN SYAFAATIN YA ROSULALLAH....2X

SHOLATUN WATASLIMUN WA AZ....
KA TAHIYYATUN  YA ROSULALLAH....2X

NABIYAL HUDA LATANSANI
MIN SYAFAATIN YA ROSULALLAH....2X
YA ARHAMA ROHIMIN

YA ARHAMA ROHIMIN...4X
ROBANA YA KARIM,..... ROBBANA YA ROHIM..

YA ROBBANA...2X YA KARIM, (ALLAH ) YA KARIM....3X
YA ROBBANA...2X YA ROHIM, (ALLAH ) YA ROHIM....3X

ALLAH..    .ALLAHU ....6X....(2x)


ANTA YA WA’DUL HADI
WAANTI NIKMAL MI’IN.....2X
WALAISANAK......WALAISANARJU SIWA
FADRIK ILA.... FADRIK ILA HI DAROK
KOBLAL FANA.....KOBLAL FANA WAL HALAK
YA UMRU... YA UMRU DUNYA WADDIN

YA UMRU DUNYA WADDIN ..3X

YA ROBBANA...2X YA KARIM, (ALLAH ) YA KARIM....3X
YA ROBBANA...2X YA ROHIM, (ALLAH ) YA ROHIM....3X

ALLAH..    .ALLAHU ....6X....(2x)

YA ARHAMA ROHIMIN...4X
ROBANA YA KARIM,..... ROBBANA YA ROHIM..

YA ROBBANA...2X YA KARIM, (ALLAH ) YA KARIM....3X
YA ROBBANA...2X YA ROHIM, (ALLAH ) YA ROHIM....3X

ALLAH..    .ALLAHU ....6X....(2x)
AL HAMDULILLAH


ALHAMDULILLAH WA SYUKRU LILLAH
AZKA SHOLATI WASALAMI BI ROSULILLAH......2X

ALHAMDULILLAH WA SYUKRU LILLAH
AZKA SHOLATI WASALAMI BI ROSULILLAH......2X

SHOLLI WA SALLIM ALAL MU’ALIM
AHMAD MUHAMAD YA SYIDI KHOIRIL BARIYYAH...2X

ALHAMDULILLAH WA SYUKRU LILLAH
AZKA SHOLATI WASALAMI BI ROSULILLAH......2X

HADZIHIL MADINAH FIHA NABINA
HUA ABU ZAHRO YA SYIDI KHOIRIL BARIYYAH....2X

ALHAMDULILLAH WA SYUKRU LILLAH
AZKA SHOLATI WASALAMI BI ROSULILLAH......2X

YA ROSULALLAH, YA HABIBALLAH
DARIKIL MALHUF YA KARIMAL JA
ANTA FIL AKWAN MUSTOFA ROHMAN
JI’TA BIL FURKON HADIA LILLAH....

ALHAMDULILLAH WA SYUKRU LILLAH
AZKA SHOLATI WASALAMI BI ROSULILLAH......2X

KUNTA LIL ASROR KULLIHA MIDMAR
AYYUHAL MUKHTAR ANTA BABULLAH
JI’TA LIL ISLAM RUDNA IZZABAR
SHOLIKAL IN’AM ANTA BABULLAH

ALHAMDULILLAH WA SYUKRU LILLAH
AZKA SHOLATI WASALAMI BI ROSULILLAH......2x

GHONNILI


GHONILLI SUAYYA SUAYYA... GHONILLI WAKHOTA AINAYYA....2X
GHONIL GHONIL KOD AINAYYA...

LA AGOLLI WAKULLITIN, MIN FATRI SHOBAHIL KHOIR....2X
WILKIMRI NAAL KHUTIR,, WAYA YA BIRUDDU ALAI SUWAYYA... SUWAYYA..
GHONIL.. GHONIL....KOD AINAYYA..

GHONILLI SUAYYA SUAYYA... GHONILLI WAKHOTA AINAYYA....2X
GHONIL GHONIL KOD AINAYYA...

AHLIF LAK BIROBIL BAIT, YA MUSHODIK BIROBIL BAIT....2X
AMIS HIRKU, YAKA ULLU AIN, MASHUR TUB YAKULLA AEN,..
BAAMIS MANAKIL IBADI SUWAYYA SUWAYYA...
GHONIL...GHONIL KOD AINAYYA

GHONILLI SUAYYA SUAYYA... GHONILLI WAKHOTA AINAYYA....2X
GHONIL GHONIL KOD AINAYYA..
MAYYAL MAYYAL ( HELHI )


MINKAM SANA WANA MAYYAL.. MAYYAL
WAHUBBIKA ANA MASKULIL BAIT....2X
LATIF KALLIM..... WALABIB SALLIM.....2X
MIN KULLI YAUMIN  BALATIFILHAM....
WANA MAYYAL.....

LATIF BINA, WANSIF BINA BIALBIK SURTI DU AYYA
WANSIF BINA KULLIL HANA WATIBIKIL TUB NA AYYA
LATIF KALLIM..... WALABIB SALLIM.....2X
MIN KULLI YAUMIN BALATIFILHAM....

MINKAM SANA WANA (MAYYAL.. MAYYAL )
WAHUBBIKA ANA MASKULIL BAIT
LATIF KALLIM..... WALABIB SALLIM.....2X
MIN KULLI YAUMIN BALATIFILHAM....
WANA MAYYAL...

WASFIL FUFU, FUKIS SAHAB, WATASAM FAAINAKNIB MAYA
WINSIK INAB, KULLIL ADZAB WIRGATI BILA HUBUM AYYA
LATIF KALLIM..... WALABIB SALLIM.....2X
MIN KULLI YAUMIN BALATIFILHAM....


MINKAM SANA WANA (MAYYAL.. MAYYAL )
WAHUBBIKA ANA MASKULIL BAIT
LATIF KALLIM..... WALABIB SALLIM.....2X
MIN KULLI YAUMIN  BALATIFILHAM....
WANA MAYYAL..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar